Yeshivat Reishit

Reishit News Archive

Back to New Items

Benjy Levi Siyum Shas Mishnayos

Mazal Tov to Shana Alef talmid Benjy Levi (Silver Spring MD) on completing Shas Mishnayot!